Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

spoločnosti S radosťou k úspechu s.r.o. pre nákup vzdelávacieho kurzu
MOTIVAČNÉ IMPULZY

 1. Úvodné ustanovenia

 Zakúpením online vzdelávacieho kurzu MOTIVAČNÝ impulzov potvrdzuje Klient i Poskytovateľ svoj záväzok riadiť sa týmito Obchodnými podmienkami (ďalej len VOP).

VOP sú neoddeliteľnou súčasťou elektronickej objednávky a zmluvy o nákupe vzdelávacieho kurzu uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim a Klientom.

Predmet kúpy je produktom duševného vlastníctva, a preto je zakázané akékoľvek šírenie alebo poskytovania tretím osobám bez súhlasu Poskytovateľa. Uzatvorením kúpnej zmluvy Klient akceptuje, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú iba v rukách užívateľa a predávajúci za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

 2. Základné pojmy:

Poskytovateľ online video kurzu MOTIVAČNÝ impulzov je spoločnosť (ďalej len Predajca):

S radostí k úspěchu s.r.o.

Vrchlického 12, 301 00 Plzeň

IČ: 03377946,

web. www.sradostikuspechu.cz

Spisová značka: C 30516 vedená na Krajskom súde v Plzni

e-mail: podpora@sradostikuspechu.cz,

 Klientom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá si objednala a zakúpila online video kurz MOTIVAČNÝ impulzov ponúkaný Predajcom na www.sradostikuspechu.cz alebo, www.impulzy.cz, alebo na www.motivacniimpulzy.cz (ďalej len Klient).

 Vzdelávacím kurzom Motivačný impulzyse rozumie séria videí ponúkaná prostredníctvom webovej stránky www.sradostikuspechu.cz, www.impulzy alebo www.motivacniimpulzy.cz, ktoré sa nedodávajú na hmotnom nosiči.

 Elektronickou objednávkou sa rozumie vyplnenie a odoslanie elektronického formulára na účely objednanie online kurze MOTIVAČNÝ impulzov na webovej stránke www.sradostikuspechu.cz, www.impulzy alebo na www.motivacniimpulzy.cz, Odoslaním elektronickej objednávky Klient potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia v platnom znení v deň odoslania elektronickej objednávky. Klient sa zaväzuje zadať pravdivé a úplné informácie v elektronickom formulári. Každá objednávka musí obsahovať:

  • Meno a priezvisko klienta alebo názov spoločnosti
  • Adresu trvalého bydliska klienta alebo sídla spoločnosti
  • E-mailovú adresu
  • Telefónne číslo klienta
  • Názov vzdelávacieho kurzu
  • Cenu za jednotlivý kurz a cenu celkom
  • Spôsob platby
  • Súhlas s VOP

 Všetky prijaté elektronické objednávky sa považujú za návrh na uzavretie zmluvy o kúpe vzdelávacích kurzov a nepovažujú sa za záväzné. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Predajca dôjde v deň úhrady celej výšky kúpnej ceny Klientom a elektronickým potvrdením prijatia zo strany Predajcu. Týmto vzniká zmluva na diaľku medzi Predajcom a Klientom.

 Cena je celková cena uvedená v elektronickej objednávke. Platí výhradne ceny uvedené na internetovej stránke www.sradostikuspechu.cz / www.impulzy.cz / www.motivacniimpulzy.cz.

 VOP sú tieto všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou elektronickej objednávky a tým aj kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku. VOP sú zverejnené aj na internetovej stránke predajcu (www.impulzy.cz, www.motivacniimpulzy.cz).

 3. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

3.1. Klient prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými informáciami, ktoré sa týkajú objednávky, a to na adrese www.impulzy.cz,

3.2. Klient si objednáva predmet zmluvy (vzdelávací kurz MOTIVAČNÝ impulzov) vyplnením elektronického formulára objednávky prostredníctvom webovej stránky www.impulzy.cz. Klient je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť.

3.3. Klient odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s VOP pre nákup na webovej stránke www.impulzy.cz obchodnej spoločnosti S radosťou k úspechu sro a že s nimi súhlasí.

3.4. Po odoslaní elektronickej objednávky dôjde klientovi Zálohová faktúra pre platbu vzdelávacieho kurzu.

 4. Cena a spôsob platby

4.1. Aktuálna cena kurzu je uvedená na webovej stránke Predajca www.motivacniimpulzy.cz a tiež v zhrnutí elektronickej objednávky.

4.2. Faktúru (daňový doklad) vystaví Predajca Klientovi ihneď po uhradení kurzovného. Faktúru obdrží Klient elektronicky na ním uvedený e-mail. Predajca nie je platiteľ DPH.

4.3. Možnosti platby:

Bankovým prevodom na účet spoločnosti S radosťou k úspechu sro Číslo účtu je uvedené na Zálohové faktúre.
Online platobnou kartou. Platba kartou je realizovaná prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb GoPay.

 5. Dodacie podmienky

5.1. Vzdelávací kurz MOTIVAČNÝ impulzov je distribuovaný výhradne online formou. Po úplnom uhradení objednávky je Klientovi bezodkladne zriadený účet a sú mu zaslané prístupové údaje na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Klient má prístup ku kurzu kedykoľvek a odkiaľkoľvek prostredníctvom svojho účtu.

5.2. Prístup k online kurzu MOTIVAČNÝ impulzov je časovo neobmedzený. Ak by z akéhokoľvek dôvodu Predajca prerušil svoju činnosť a prestal prevádzkovať svoje webové stránky, prostredníctvom ktorých získava kupujúci svoje prístupy k online produktom, je Predajca najprv povinný umožniť Klientovi stiahnuť všetky videá na disk Klienta

5.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom.
Klient je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do
jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predajca nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany Klienta. Klient nie je oprávnený poskytovať prihlasovacie údaje tretím osobám ani žiadnym iným spôsobom šíriť ďalej vzdelávacie kurzy.

5.4. Webové stránky Predajca môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

 6. Odstúpenie od zmluvy

6.1. Za svoje produkty ručí Predajca zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí.

6.2. Pri objednaní online produktu MOTIVAČNÝ impulzov má Klient právo odstúpiť od zmluvy, a to aj bez udania dôvodov najneskôr do 30 dní odo dňa zaplatenia kurzovného. Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou na e-mail: podpora@sradostikuspechu.cz s vyhlásením, že odstupuje od zmluvy uzatvorenej na diaľku as priložením zaslané faktúry. Klientovi bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcu cene uvedenej na pôvodnej faktúre. Uvedená suma bude vrátená najneskôr do 30 dní od platného odstúpenia od zmluvy na bankový účet Klienta.

6.3. Po odstúpení od zmluvy bude Klientovi zrušený prístup do členské sekcie plateného online kurze MOTIVAČNÝ impulzov a Klient nebude mať právo na získanie a využitie bonusov zakúpených spolu s online vzdelávacím kurzom.

 7. Ochrana osobných údajov

7.1. Vyhlásenia predávajúceho: Spoločnosť S radosťou k úspechu sro sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát Klienta, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje nie sú poskytované tretím stranám. Údaje, ktoré Klient zadáva pri objednávke, sú nevyhnutné pre jeho identifikáciu. Sú použité na realizáciu celého obchodu, vrátane potrebných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Klientom.

7.2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť jemu zverené osobné údaje a postupovať v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a zmene niektorých zákonov.

7.3. Klient udeľuje súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

 8. Záverečné ustanovenia

8.1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 6.2.2015. Informácie sú oznamované prostredníctvom webových stránok www.impulzy.cz, www.motivacniimpulzy.cz, prípadne ďalšími informačnými kanálmi.

8.2. Spoločnosť S radosťou k úspechu s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Každá nová verzia obchodných podmienok je dostupná na webových stránkach www.impulzy.cz, www.motivacniimpulzy a je označená dátumom účinnosti. Všetky objednávky sa vždy riadia aktuálnou verziou obchodných podmienok.